Meld je aan voor onze nieuwsbrief


Meld je aan voor onze nieuwsbrief.


De maandmailing wordt aan het begin van elke maand verstuurd en laat alle voorstellingen van die maand zien, voor zover ze op dat moment bekend zijn.

Elke mailing die we versturen bevat een knop waarmee je je gegevens en voorkeuren kunt veranderen of waarmee je je kunt afmelden.

Ontvang onze nieuwsbrief

* verplicht veld

Routebeschrijving

Routebeschrijving
Routebeschrijving
previous arrow
next arrow

 

Voor Weespers is lopen of met de fiets de beste manier om naar ons theater te komen. Zet je fiets dan op de plaats die ervoor bestemd is, tegen de ‘fietsnietjes’ aan de overkant. Zet je fiets niet tegen het hek voor de ingang omdat je daarmee de doorgang belemmert voor rolstoelen en rollators.

Zie ons theater op GOOGLE MAPS

OPENBAAR VERVOER:

Neem in het NS-Station de uitgang Stationsplein.
(Als je met de Bus komt is het eindpunt ook Stationsplein)
Loop het plein af naar de Herensingel en ga linksaf tot de bocht. Steek op de kruising over naar de Stationsweg (zebrapad).
Ga rechtsaf langs het water (aan de linkerkant ligt de Vecht). Volg de bocht rechtsaf (vóór de ophaalbrug) de Herengracht op.
Loop voorbij de Grote Kerk tot je aan de rechterkant de City of Wesopa ziet.
Je kunt ook de gele aanwijsbordjes volgen.
(7 minuten lopen vanaf het station)

AUTO:

Er is een afslag naar Weesp op de A1 (Muiden/Weesp) en op de A9 (Weesp). In de directe omgeving van het theater zijn meestal voldoende parkeerplaatsen. Parkeren op straat kost € 1,20 per uur. Het maximale tarief per dag is € 7,50. Betaald parkeren is op:

 • Maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uur
 • Zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur

Als in de stad parkeren niet lukt is er achter het NS station een groot parkeerterrein op 10 minuten lopen (zie routebeschrijving voor openbaar vervoer.) Je kunt de gele aanwijsbordjes volgen.

Algemene Voorwaarden

InformatieVoor BezoekersICity of Wesopa ext1920x600
InformatieVoor BezoekersICity of Wesopa ext1920x600
previous arrow
next arrow


We willen graag dat je je veilig voelt in ons theater en dat je weet wat je van ons kunt verwachten. Daarom hebben we in de Algemene Voorwaarden een aantal regels opgeschreven waaraan zowel wij als de bezoekers zich moeten houden.

1.0 Algemeen
1.1
Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door alle Nederlandse concertzalen, theaters en overige podia (hierna te noemen het ‘Theater’) die aangesloten zijn bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), alsmede door enkele andere Theaters die dit kenbaar maken. Een actuele lijst van aangesloten Theaters is op te vragen bij de VSCD, Funenpark 1, 1018 AK Amsterdam.
Het theater City of Wesopa is niet aangesloten bij bovengenoemde organisaties maar hanteert wel deze voorwaarden.

1.2
Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Theater en een bezoeker van het Theater. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna: ‘de Bezoeker’) wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met het Theater sluit terzake van het bijwonen van een door het Theater dan wel door een derde in het gebouw van het Theater (hierna: ‘het Gebouw’, waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe het Theater op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is) of een andere locatie, ingezet door het theater, te organiseren evenement. Daarnaast worden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing verklaard voor een ieder die enig evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met het Theater heeft gesloten.

1.3
Het Theater zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Het Theater zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Het Theater zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Het Theater spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. Het Theater verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening.
De bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van het Theater. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt het Theater hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

1.4
Kinderen onder de 6 jaar oud kunnen niet alleen naar een voorstelling. Als ouders er toch voor kiezen om hun kind onbegeleid te laten kijken blijven zij zelf te allen tijde verantwoordelijk. Het Theater kan hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.

2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen
2.1
Alle door het Theater, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Het Theater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door het Theater en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2.2
Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van het Theater te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

2.3
De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan het Theater heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan het Theater om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt.. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening.
Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

3.0 Verbod doorverkoop e.d.
3.1
De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

3.2
De Bezoeker is jegens het Theater gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, een en ander naar oordeel van het Theater.

3.3
De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens het Theater voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.

3.4
Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan het Theater verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd onverminderd het recht van het Theater om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de gelden of nog te lijden schade te vorderen.

4.0 Verblijf in het gebouw
4.1
Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het Theater gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van het Theater de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

4.2
Het is de Bezoeker onder meer verboden:

 1. aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. (huis-)dieren het Gebouw in te brengen;
 3. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen
 4. naar het oordeel van een functionaris van het Theater gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
 5. Drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken.

4.3
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van het Theater inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.4
Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Gebouw buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van het Theater zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.5
Het Theater behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.

4.6
Binnen het theater gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De Beheerder van het Gebouw is bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.0 Aansprakelijkheid van het Theater
5.1
Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

5.2
Het Theater is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het Theater en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het Theater verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Theater wordt onder meer uitgesloten voor:

 1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Theater ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;
 2. Schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Theater gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
 3. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen het Theater en de Bezoeker betrekking heeft;
 4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

5.3
Het Theater is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Theater onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het Theater c.q. in het Gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

6.0 Reclame/ klachten
6.1
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen het Theater en de Bezoeker dienen de directie van het Theater binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door het Theater niet in behandeling genomen.

6.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van het Theater:

 1. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
 2. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen het Theater en de Bezoeker betrekking heeft;
 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal het Theater het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
 5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw;
 6. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
 7. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;
 8. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
 9. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
 10. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van het theater die voorziening al dan niet aan te bieden;
 11. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
 12. l. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

7.0 Persoonsgegevens
7.1
Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door het Theater City of Wesopa worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie (WPR). Het Theater is de houder van deze registratie. Een kopie van het aanmeldingsformulier ingevolge de WPR van deze registratie ligt ter inzage bij het Theater. Indien de Bezoeker geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door een brief te schrijven naar het Theater City of Wesopa, Herengracht23, 1382 AG Weesp of een email te sturen naar info@wesopa.nl

7.2
De bezoeker kan door het Theater gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot het Theater worden ontzegt/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

8.0 Rechten van het Theater
8.1
Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is het Theater gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan het Theater, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

8.2
Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is het Theater bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

9.0 Overige voorwaarden / regelingen
9.1
Op deze Algemene Voorwaarden hanteert het theater City of Wesopa de aanvullende voorwaarde dat het theater niet aansprakelijk is voor verlies en schade aan eigendommen van derden. Het theater heeft een onbewaakte garderobe.

10.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter
10.1
Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Theater is Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Theater voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn op 12 juli 2012 ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam gedeponeerd onder nummer 66/2012.

Privacybeleid City of Wesopa

Privacybeleid
Privacybeleid
previous arrow
next arrow


We zien het als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. We leggen je uit welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt of kaartjes koopt. We leggen ook uit waarom we die gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Theater City of Wesopa. Ons theater is dus niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.
City of Wesopa respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van City of Wesopa of die van een derde partij. Wij zullen je gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van City of Wesopa of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en onze website kunnen verbeteren.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je eigen computer worden geplaatst) om te analyseren
hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van City of Wesopa of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doelen dan wat wordt beschreven in dit privacybeleidsplan tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben gekregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken ten behoeve van onze kaartverkoop. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem.
Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan indien nodig in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers/medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en mailings
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens en voorkeuren aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kan je contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is dan wel mogelijk dat sommige functies en –diensten, op onze en op andere websites, dan niet correct functioneren.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen:

City of Wesopa
Herengracht 23
1382 AG Weesp
0294 458093]
Info@Wesopa.nl

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 april 2019.

Informatie voor technici en huurders

techniek-wesopa
techniek
Technische info
previous arrow
next arrow

Technische informatie

Geeft uw gezelschap binnenkort een voorstelling in ons theater?  Of heeft u een ruimte in het theater gehuurd? Lees dan alle informatie over de beschikbare faciliteiten. Download hiervoor onderstaande documenten:

 

Als u nog vragen hebt over bovenstaande of over uw voorstelling, neem dan contact op met:

Hoofd techniek: Mike Willemsen
Telefoonnummer: 06-42534350

E-mail: techniek@wesopa.nl / techniekwesopa@gmail.com

Mocht u andere vragen hebben buiten techniek om, verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.
(Het kantoor is bereikbaar op werkdagen tussen 10:00 en 14:00)

Theater City of Wesopa
Herengracht 23
1382AG Weesp
Tel: 0294 – 458093